Kamis, 14 Februari 2013

Definisi Maf'ulun bih
Maf'ulun bih adalah isim manshub yang menjadi objek pekerjaan fa'il.

Secara bahasa Indonesia disebut objek.

Contoh kalimat:
قـرأتُ الـكـتـابِ (Qoro-tu al-kitaba) = Saya membaca buku. Maka kata al-kitaba (buku) adalah objek.  

Salah satu contoh yang terdapat di dalam Al-Qur'an:
و أحل الله البيع و حرم الربا (Wa ahallallahul bai'a wa harromar ribaa) = Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al Baqoroh : 275).

Pada ayat di atas, kata "jual beli" dan "riba" adalah maf'ulun bih. Kata "jual beli" adalah maf'ulun bih dari kata kerja "menghalalkan", dan "riba" adalah maf'ulun bih dari kata kerja "mengharamkan".

Kaedah-kaedah Maf'ulun bih:

Maf'ulun bih dapat berupa:
  1. Isim mu'rob seperti contoh di atas. Kata al-kitab, al-bai'a, ar-riba, dll adalah contoh isim mu'rob.
  2. Isim mabni (Dhomir muttasil, dhomir munfashil, isim isyaroh, isim maushul). Contoh : رأيتك(roaituka) = Saya melihat kamu. Dhomir "ka" (kamu) adalah dhomir muttasil yang menempati kedudukan nashob sebagai maf'ulun bih).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar